# Tiêu đề Thời gian tạo
BCTC rieng ban nien 2019 03/09/2019
BCTC hop nhat ban nien 2019 03/09/2019
CBTT Hợp đông kiểm toán & soát xét báo cáo tài chính năm 2019 20/08/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2019 31/07/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 31/07/2019
BCTC hợp nhất Quý I năm 2019 LIC 02/05/2019
CBTT BCTC Công ty mẹ Quý I năm 2019 26/04/2019
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 10/04/2019
CBTT BCTC riêng năm 2018 05/04/2019
BCTC Quy 4.2018 Công ty me 30/01/2019
BCTC Quy 4.2018 hop nhat chuan 30/01/2019
Gia hạn thời gian công bố BCTC 18/01/2019
BCTC hop nhat ban nien 2018 31/10/2018
BCTC cong ty me ban nien 2018 31/10/2018
Bao_cao_TC_Quy_III.2018 31/10/2018
Bao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2018 31/10/2018
BCTC rieng TCT quy 2 nam 2018 31/10/2018
BCTC va Giai trinh chenh lech loi nhuan tren BCTC quy 1 nam 2018 31/10/2018
BCTC cong ty me Quy I nam 2018 va giai trinh 31/10/2018
Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2017 31/10/2018
Bao cao tai chinh hop nhat da kiem toan nam 2017 31/10/2018
Giai_trinh_bien_dong_Quy_III-2017 31/10/2018
Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 nam 2017 31/10/2018
Gi_i_trinh_bi_n___ng_l_i_nhu_n_QIIR_n_m_2017 31/10/2018
Bao_cao_tai_chinh_Qu__IIR 31/10/2018
BCTC cong ty me Quy 2 nam 2017 31/10/2018
BCTC Cong ty me Quy I nam 2017 31/10/2018
Bao cao tai chinh cong ty me quy III nam 2016 31/10/2018
Bao cao tai chinh CT me Quy I-2016 31/10/2018
BCTC ban nien CT me nam 2016 31/10/2018
BCTC hop nhat da kiem toan nam 2016 31/10/2018
Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2016 31/10/2018
CBTT báo cáo tài chính Quý III/2018 31/10/2018
Báo cáo tài chính quý V/2016 17/09/2018
Báo cáo tài chính quý IV/2016 17/09/2018