• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:           Số 28 Đường Hùng Vương, TP Đông Hà, Tỉnh

                         Quảng trị

Tên dự án:         Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Sở Nội vụ Quảng

                         Trị

Chủ đầu tư:        Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Trị

Gói thầu:            HĐ thi công XD công trình số 35/2011/LICOGI/KH

                         -HD, gói thầu số 01: xây lắp và thiết bị công trình

Giá trị gói thầu:   20.039.000.000 VNĐ