Cầu Bản Chợ - Tỉnh Lai Châu

Địa điểm:          Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Tên dự án:        Dự án cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa

                        điểm xây dựng Thủy điện Lai Châu

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

Gói thầu 07(LC.07-GT): Xây dựng cầu Bản Chợ và cầu Nậm Đoong

Giá trị hợp đồng: 25.555.980.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi