Cầu Cốc Ly - Tỉnh Lào Cai

Địa điểm:           Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Tên dự án:         Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới

                        đường Quốc gia - bước 1 - giai đoạn 1

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Dự án Biển Đông (nay là BQL Dự án

                        6 - Bộ GTVT)

Gói thầu 07:      Thi công cầu Cốc Ly (km14+453.8 ĐT Hoàng Liên

                        Sơn II)

Giá trị hợp đồng: 64.327.467.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi