Đường bao biển Lán Bè - Cột 8

Địa điểm:          Phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà - TP Hạ

                        Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án:        Đường bao biển Lán Bè - Cột 8, TP Hạ Long

Quy mô dự án:  Tổng chiều dài tuyền đường 5.264 m (được duyệt)

                        Tổng chiều dài tuyến sau khi điều chỉnh 4.514 m

Tổng mức đầu tư: 175.479.000.000 VNĐ

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi