Ga Ba Son - Dự án đường sắt trên cao TP HCM

Địa điểm:          Thành phố Hồ Chí Minh

Tên dự án:        Dự án Đường sắt đô thị TP HCM - đoạn Bến

                        Thành Suối Tiên

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM

Gói thầu:           Xây dựng tường vây, trụ đỡ, cọc nhồi Nhà ga Ba

                        Son thuộc tuyến Đường sắt đô thị TP HCM đoạn

                        Bến Thành Suối Tiên

Giá trị gói thầu:  56.233.000.000 VNĐ

Gói thầu:          Xây dựng tường vây, trụ đỡ, ke ga Nhà ga Ba Son

                       thuộc tuyến Đường sắt đô thị TP HCM đoạn Bến

                       Thành Suối Tiên

Giá trị gói thầu: 65.616.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi