Giàn không gian và Kết cấu thép - Công ty CP CKĐA LICOGI

Xuất khẩu giàn không gian sang Dubai - Ả Rập

Lắp đặt giàn không gian Nhà thi đấu Thành phố Đà Nẵng

Xuất khẩu giàn không gian sang Namibia - Châu Phi

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi