Khởi công Thủy điện Đak Mi 4 - Tỉnh Quảng Nam

Địa điểm:         Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng

                       Nam

Tên dự án:       Dự án nhà máy thủy điện Đakmi 4

Quy mô dự án: Công suất lắp đặt 208 MW gồm 3 bậc, bậc trên

                       Đakmi 4A công suất 148 MW và  Đakmi 4B công

                       suất 42 MW và Đakmi 4C. Sản lượng điện bình 

                       quân hàng năm 833 triệu kw/h. Tổng mức đầu tư

                       4.547 tỷ đồng

Chủ đầu tư:      Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Đakmi 4

Gói thầu:          HĐ số 04/HĐKT-BQL/2008 gói thầu đào đất đá đập

                       chính, hố móng nhà máy, kênh xả, bậc tràn và các

                       công tác thi công khác

Giá trị gói thầu: 60.000.000.000 VNĐ

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi