Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1 & 2 - Tỉnh Hải Dương

    Tổng công ty xây dựng Licogi
    Tổng công ty xây dựng Licogi
    Tổng công ty xây dựng Licogi