Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm:           Mông Dương, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án:         Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

Quy mô dự án:   Xây dựng trên diện tích 55 ha với hai tổ máy có

                         công suất lắp đặt 1.080 MW. Tổng vốn đầu tư

                         33.610 tỷ đồng

Chủ đầu tư:        Tập đoàn điện lưc VN - EVN

Gói thầu:            HĐ thầu phụ VEMON-C-002 cung cấp bê tông

                         (sản xuất và vận chuyển)

Giá trị hợp đồng:  347.660.000.000 VNĐ

Gói thầu:            HĐ thầu phụ VEMON-C-007 TC kết cấu cống

Giá trị hợp đồng: 161.699.000.000 VNĐ

Gói thầu:            HĐ thầu phụ VEMON-C-012 thi công XD cảng

Giá trị hợp đồng:  27.909.000.000 VNĐ

 

                         

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi