Nhà máy Thủy điện A Vương - Tỉnh Quảng Nam

Địa điểm:           Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tên dự án:         Dự án nhà máy thủy điện A Vương

Quy mô dự án:   Tổng công suất lắp đặt 210 MW bao gồm 2 tổ

                         máy, lượng điện sản xuất bình quân hằng năm

                         815 triệu kw/h, tổng vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng

Chủ đầu tư:        Công ty CP thủy điện A Vương

Gói thầu:            Tổng thầu xây lắp thủy điện A Vương

Giá trị gói thầu:  

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi