Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông LICOGI lần thứ I

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất: Tải về tại đây 

Thứ tự Tài liệu Ghi chú

1

Tờ trình sản xuất kinh doanh Tài về tại đây

2

Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tải về tại đây

3

Tờ trình kiểm toán Tải về tại đây

4

Tờ trình thông qua Cơ cấu tổ chức Tải về tại đây

5

Tờ trình đăng ký Công ty đại chúng với UB chứng khoán Nhà nước Tải về tại đây

6

Tờ trình thoái vốn - Tăng vốn Tải về tại đây

7

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Tải về tại đây

8

Điều lệ LICOGI Tải về tại đây

9

Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát Tải về tại đây

10

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Tải về tại đây

11

Giấy xác nhận ủy quyền dự Đại hội đồng Cổ đông Tải về tại đây

12

Quy chế Ban Kiểm soát LICOGI Tải về tại đây

13

Quy chế Hội đồng Quản trị LICOGI Tải về tại đây

14

Quy chế Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Tải về tại đây

15

Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát Tải về tại đây

16

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Tải về tại đây

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận