Tấm lợp Pibro Ximang - Cty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh

Tấm lợp sóng

Tấm lợp phẳng

Tấm lợp úp nóc

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi