Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội

Địa điểm:           Nằm phía nam Trung tâm Chính trị Ba Đình, Quận

                         Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Tên dự án:         Dự án Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội

Quy mô dự án:   Diện tích 7.200 m2 với hai khối nhà: khối phòng

                         họp (01 phòng họp lớn, 06 phòng họp nhỏ) và khối

                         chiêu đãi cao 03 tầng, 01 tầng hầm (1.188 m2)

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi