Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long

Địa điểm:           Phường Hà Khẩu, Giếng Đáy, Hùng Thắng - TP

                         Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án:         Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới 

                        Nam Ga Hạ Long

Quy mô dự án:       Diện tích 22,39 ha

Tổng mức đầu tư:   250.798.000.000 VNĐ, tổng mức đầu tư điều

                             chỉnh theo quy hoạch mới là 183 tỷ (theo đơn

                             giá 2006)

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi