Video TCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********

Hội thi cán bộ công đoàn giỏi LICOGI năm 2016