Đào hố móng Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 - Tỉnh Quảng Nam

Địa điểm :          Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tên dự án:         Dự án nhà máy thủy điển Sông Tranh 2

Quy mô dự án:   Công suất lắp đặt 190 MW với 2 tổ máy, sản

                         lượng điện bình quân hàng năm 679,6 triệu kw/h

                         Tổng vốn đầu tư 5.194 tỷ đồng

 

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi