Licogi 9 chia cổ tức 13,5% bằng tiền mặt

 

Cty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9), đơn vị thành viên TCty Licogi vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào sáng 24/4 tại TP.HCM.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí biểu quyết thông qua các tờ trình.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo caó của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2016, lựa chọn Cty Kiểm toán tài chính năm 2017, phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016, bổ sung ngành nghề kinh doanh…

Báo cáo trước Đại hội, ông Đào Duy Hiền, Tổng Giám đốc Cty cho biết: Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Licogi 9 đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”.


Ông Đào Duy Hiền, Tổng Giám đốc Licogi 9 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 trước Đại hội.

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Đại hội cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Cty năm 2016 đạt chỉ tiêu với doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.730 đồng. Với lợi nhuận như trên nên Đại hội cổ đông Licogi 9 đã thống nhất chia cổ tức năm 2016 là 13,5% bằng tiền mặt vào quý 3/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty CP Licogi 9 đã thống nhất xây kế hoạch sản xuất kinh doanh của CTy tăng 10 - 15% và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 15%.

Nguồn: Báo Xây dựng

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận