Phát huy truyền thống tốt đẹp của người LICOGI

 

Vào ngày 18/01/2013, với tư cách nhà thầu, CĐ TCty LICOGI đã phối hợp với chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Mông Dương phát động phong trào thi đua sản xuất “Mừng xuân, lập công dâng Đảng, kỷ niệm 30/4 - 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu tiến độ trong năm, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả. Đây chỉ là một trong số những hoạt động giàu ý nghĩa và nhân văn tiếp nối truyền thống tốt đẹp của TCty LICOGI nói chung, CĐ TCty nói riêng.

Có thể khẳng định, điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua của CĐ TCty LICOGI là kết quả hoạt động các phong trào thi đua, cùng chính quyền quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ. CĐ đã tham gia vào công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội…

Từ những kết quả đã đạt được, trên cơ sở phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết CĐ cấp trên, cấp ủy Đảng và nhiệm vụ của CĐ trong tình hình hiện nay, nhiệm kỳ tới CĐ TCty LICOGI sẽ tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ trong TCty ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy quyền dân chủ, chăm lo tổ chức tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNVC-LĐ. CĐ TCty phấn đấu 95 - 100% đơn vị tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC và hội nghị NLĐ.

Công đoàn TCty tiếp tục tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, quy định có liên quan đến CNVC-LĐ; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ; Phấn đấu 100% đơn vị xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa thuận TƯLĐTT; Tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả…

Công đoàn TCty sẽ chú trọng hơn nữa cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TCty. CĐ TCty cũng sẽ đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh…

                                                    Nguồn: baoxaydung.com.vn

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận