Quốc lộ 1 - Tỉnh Quảng Trị

Địa điểm:          Quốc lộ 1 đi qua Tỉnh Quảng Trị

Tên dự án:        Dự án mở rông Quốc lộ 1 Quảng Trị

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Dự án 6

Gói thầu 9:        Thi công xây dựng km769+800 đến km770+680

                        và km771+200 đến km779+162 Dự án mở rộng

                        Quốc lộ 1 Quảng Trị

Giá trị hợp đồng: 318.381.000.000 VNĐ

                       

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi