Thi công tuyến đường 11 Đại học Quốc gia - Hà Nội

Địa điểm:          Hòa Lạc - Hà Nội

Tên dự án:        Thi công đường số 11 thuộc Dự án thành phần xây

                        dựng cơ sở hạ tầng của Dự án đầu tư xây dựng

                        Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ đầu tư:       Bộ xây dựng

Gói thầu:           Thi công tuyến đường số 11 Dự án đầu tư xây 

                        dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ĐHQGHN

Giá trị hợp đồng: 38.489.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi