TỔNG CÔNG TY LICOGI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

Sáng ngày 29/5/2023, Tổng công ty LICOGI – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến tại hội trường Tầng 3 – Trụ sở Tổng công ty tại địa chỉ số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 98,06% cổ phần có quyền biểu quyết và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty, đại diện Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTs) - đơn vị tư vấn cho Tổng công ty tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tuyến.

Ông Nguyễn Trọng Thanh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên: Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa, Ông Phan Thanh Hải - Phó chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Nguyên Vũ - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty để điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến thông qua chương trình đại hội và báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2022 và xin ý kiến Đại hội thông qua các Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, kế hoạch kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2023; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023; Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty trong năm 2022.

Ông Vũ Nguyên Vũ – Tổng giám đốc thay mặt cho Ban điều hành báo cáo Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Ông Phan Hải Triều – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2022.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung các Tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo LICOGI, Chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng gửi lời cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Tổng Công ty trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động xây dựng nói chung gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ những định hướng, mục tiêu thoái vốn của LICOGI trong thời gian tới và cam kết sẽ đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và các nhà đầu tư.

Sau bốn giờ làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty LICOGI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội và thành công tốt đẹp.

VP_TCT

tin nổi bật